Odmašťovač Amstutz Prebon 10 kg
skladem (2 ks)

Amstutz
Odmašťovač Amstutz Prebon 10 kg

4 1

odmašťuje, čistí a fosfátuje lakované i nelakované plochy

Vaše cena s DPH/ks
3 008 Kč
2 486 Kč bez DPH/ks
běžná cena s DPH 0 Kč, ušetříte  %
Objednací číslo: 11217010

Odmašťovač Amstutz Prebon 10 kg

odmašťuje, čistí a fosfátuje lakované i nelakované plochy

Popis přípravku: Odmašťovací prostředek odmašťuje a připravuje kovové části pro další zpracování. Umožňuje lepší přilnavost barvy. Čistí a fosfátuje lakované i nelakované plochy v jednom pracovním proscesu. Odmašťuje tuk a jiné zbytky nečistot a prachu.

Okruh použití : ve stavu dodání se nanáší pomocí hadru, štětce nebo pistole, po krátké době působení plochy do sucha vytřít. Může se používat na ocel, železo, kadmiový, hliníkový plech a slitiny. Nepoužívat přípravek v ponorné lázni.

Chemické vlastnosti : obsahuje více jak 5,6 % kyseliny fosforečné, butanol a aromatické uhlovodíky. Zdraví škodlivý. Nepožívat vnitřně. Páry nevdechovat. Vyvarovat se kontaktu s pokožkou a očima.

První pomoc: při styku s pokožkou a očima okamžitě opláchnout vodou.

POZOR: přípravek se nesmí nechat zaschnout. Zbytky přípravku mohou způsobit nedostatečné přilnutí barvy. Při použití nových  typů barev, provést zkoušku snášenlivosti.

____________________________________________________________________________________________________
Signální slovo – nebezpečí

Nebezpečné složky pro označování
Butan-1-ol; CAS-č.: 71-36-3
Nafta (ropná), hydrogenačně odsířená, těžká; CAS-č.: 64742-82-1

Standardní věta o nebezpečnosti
Nebezpečí
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H302 Zdraví škodlivý při požití
H315 Dráždí kůži.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.

Pokyny pro bezpečné zacházení
Prevence
P210 Chraňte před teplem/jiskrami/ otevřeným plamenem/ horkými povrchy. - Zákaz kouření.
P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený
P240 Uzemněte obal a odběrové zařízení.

Reakce
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Skladování
P403+P235 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu.

Zobrazit celý popis

Parametry zboží

Váha 10 kg

Dotaz ke zboží

Zašlete nám svůj dotaz na zboží pomocí následujícího formuláře.
Po obdržení zprávy Vám v co nejkratší době odepíšeme.

Jméno a příjmení*
Váš e-mail*
Váš telefon
Text zprávy*

Mohlo by vás také zajímat...

Odmašťovač hliníku Amstutz Alurei NC 10 kg Amstutz

Odmašťovač hliníku Amstutz Alurei NC 10 kg

Odmašťovač hliníku je výrobek v práškové formě k odmaštění a čištění hliníku a h…

3 019 Kč
bez DPH
3 653 Kč
s DPH
Odmašťovač Amstutz Roto Klene forte 10 kg Amstutz

Odmašťovač Amstutz Roto Klene forte 10 kg

Odmašťovač práškový, silně alkalický přípravek k použití v tlakových nebo uzavře…

2 054 Kč
bez DPH
2 485 Kč
s DPH
Odmašťovač Amstutz Roto Klene 10 kg Amstutz

Odmašťovač Amstutz Roto Klene 10 kg

Odmašťovací přípravek se používá hlavně pro postřikovací mycí zařízení a ponorné…

1 886 Kč
bez DPH
2 282 Kč
s DPH
Nabízíme výrobky
německé a švýcarské
kvality

eko GRADO spol. s r.o.
Skyřická 110
434 01 Most

+420 723 691 602
+420 476 101 871
info@eko-grado.cz

Po - Čt 7.00 - 15.30
Pátek 7.00 - 14.00
Sobota zavřeno
Neděle zavřeno

32 let na trhu