Čistič disků Koch Prewash wheel express 20 lt
skladem (více než 10 ks)

Koch Chemie
Čistič disků Koch Prewash wheel express 20 lt

na odstranění hmyzu a pro předmytí hliníkových ráfků

Vaše cena s DPH/ks
3 570 Kč
2 950 Kč bez DPH/ks
běžná cena s DPH 0 Kč, ušetříte  %
Objednací číslo: 4331020

EAN: 4262380390362

Čistič disků Koch Prewash wheel express 20 lt

na odstranění hmyzu a pro předmytí hliníkových ráfků

Popis přípravku: silný vysoce alkalický speciální čistič pro použití v expresních mycích linkách. Díky své vysoké zásaditosti a velmi dobré účinnosti jako nosič nečistot může být použit jako před čistič k odstranění hmyzu a jako čistič ráfků. Prewash Wheel Express má extrémně vysokou toleranci k tvrdosti vody, takže se může používat i při její vysoké tvrdosti. Jeho výkon je navržen taky, aby rychle působil a odstraňoval nečistoty.

Okruh použití: proto je vhodný zvláště pro silně frekventované mycí linky osobních a nákladních vozidel, tak pro vysokotlaké mytí. Všechny obsažné látky vyhovují požadavkům na biologickou odbouratelnost.

Použití:
Předmytí         : dávkování cca   1 -  2%
Čištění ráfků   : dávkování cca 10 - 15%

pH hodnota : 14

POZOR: při manipulaci s koncentrátem používejte osobní ochranné prostředky (OOP) sestávající z bezpečnostních brýlí, alkalicky stabilních rukavic a obuvi. Před použitím zkontrolujte vhodnost a kompatibilitu. Nepoužívejte na horké povrchy.

Upozornění: při vyšších koncentracích nepoužívejte na nechráněný nebo eloxovaný hliník  !!

Bezpečnostní opatření: Uchovávejte mimo dosah dětí, používejte ochranné brýle, rukavice a ochranný oděv. Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Signální slovo: nebezpečí
Výstražné symboly: GHS05
Standardní věty o nebezpečnosti:
H290 Může být korozivní pro kovy.
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P260 Nevdechujte prach/dým/ plyn/mlhu/páry/aerosoly.
P280 Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ ochranné brýle/obličejový štít.
P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P390 Uniklý produkt absorbujte, aby se zabránilo materiálním škodám.
Směs neobsahuje žádnou látku, která má nepříznivý vliv na činnost endokrinního systému. (menší než 0,1%)

Zobrazit celý popis

Dotaz ke zboží

Zašlete nám svůj dotaz na zboží pomocí následujícího formuláře.
Po obdržení zprávy Vám v co nejkratší době odepíšeme.

Jméno a příjmení*
Váš e-mail*
Váš telefon
Text zprávy*

Mohlo by vás také zajímat...

Čistič na ráfky Koch Triple Acid Star 23 kg Koch Chemie

Čistič na ráfky Koch Triple Acid Star 23 kg

Popis přípravku: TRIPEL ACID-STAR je extrémně kyselý speciální čisticí prostřede…

3 933 Kč
bez DPH
4 759 Kč
s DPH
Čistič disků Felgenreiniger Extrem Koch 11 kg Koch Chemie

Čistič disků Felgenreiniger Extrem Koch 11 kg

Čistič hliníkových ráfků je extrémně kyselý speciální čistící prostředek k rychl…

2 123 Kč
bez DPH
2 569 Kč
s DPH
Čistič disků Koch Reactivewheelcleaner 750 ml Koch Chemie

Čistič disků Koch Reactivewheelcleaner 750 ml

Popis přípravku:reaktivní přípravek na čištění ráfků bez obsahu kyseliny včetně …

500 Kč
bez DPH
605 Kč
s DPH
Čistič na ráfky Koch Triple Acid Star 11 kg Koch Chemie

Čistič na ráfky Koch Triple Acid Star 11 kg

Popis přípravku: TRIPEL ACID-STAR je extrémně kyselý speciální čisticí prostřede…

2 112 Kč
bez DPH
2 556 Kč
s DPH
Nabízíme výrobky
německé a švýcarské
kvality

eko GRADO spol. s r.o.
Skyřická 110
434 01 Most

+420 723 691 602
+420 476 101 871
info@eko-grado.cz

Po - Čt 7.00 - 15.30
Pátek 7.00 - 14.00
Sobota zavřeno
Neděle zavřeno

32 let na trhu